Μια καθαρά Ελληνική εταιρεία που πρωταγωνιστεί στο χώρο της

1. Η Jet Post είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  η οποία ασχολείται με διανομή εγγράφων και μικροδεμάτων στις περιοχές του νομού Αττικής.

2.) Για οποιαδήποτε αποστολή που έχει προορισμό περιοχή εκτός του χώρου ευθύνης χρησιμοποιείται συνεργαζόμενη εταιρεία του κλάδου με δίκτυο αντιπροσώπων που καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη με την οποία η Jet Post έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας. Το έντυπο παραλαβής παράδοσης είναι μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την Jet Post και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται στην μπροστινή σελίδα. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της Jet Post τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα ως πράκτορα του εκπροσώπου του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών.

2.1. Ο χρόνος επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου καθορίζεται βάσει και των απαιτήσεων του πελάτη από αυθημερόν ή επόμενη μέρα παράδοση εντός των χώρων ευθύνης ή εντός εικοσιτεσσάρων ωρών στο συνεργαζόμενο δίκτυο. Για περιοχές εκτός δικτύου ο χρόνος επίδοσης καθορίζεται από σαρανταοχτώ εώς και εβδομηνταδύο ώρες ανάλογα το σημείο επίδοσης.

2.2. Η Jet Post διακινεί για λογαριασμό των πελατών της φακέλους και δέματα εώς και 20 κιλά. Η συσκευασία των αποστολών είναι ευθύνη του αποστολέα.

2.3. Η Jet Post μπορεί και έχει την δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών με τιμές χαμηλότερες του επίσημου τιμοκαταλόγου της.

3.1. Για τις περιπτώσεις που δεν έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση συνεργασίας ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της Jet Post.

3.2. Η Jet Post έχει την δυνατότητα να αναμορφώσει τις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της σύμφωνα με τις ανάγκες της χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης.

4.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, απώλειας, βλάβης ή ζημίας του αποστελλόμενου αντικειμένου ορίζεται ως επιτροπή επίλυσης των διαφορών ο πελάτης ή νόμιμος  αντιπρόσωπός του ,ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης των πελατών ή νόμιμος εκπρόσωπος της Jet Post και εκπρόσωπος του ΙΝΚΑ.

4.2. Για οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την τύχη της αποστολής ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί τηλεφωνικώς ή κατ ιδίαν ή εγγράφως στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Jet Post η οποία οφείλει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών να απαντήσει.

5.1. Η Jet Post δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, χρήματα σε μετρητά, συνάλλαγμα, χρυσό και σε οποιαδήποτε μορφή, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, αρχαιότητες, έργα τέχνης, προσωπική αλληλογραφία, αλλοιώσιμα τρόφιμα, γραμματόσημα, φυτά, ναρκωτικά, εκρηκτικά, είδη ή μέρη οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό και γενικά είδη τα οποία δεν δέχεται η ΙΑΤΑ και ο αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

5.2. Η Jet Post έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να ελέγξει το προς μεταφορά αντικείμενο ακόμα και ανοίγοντας το. Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με τον νόμο, β) στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν αναγραφεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωσή του, δ) η Σταρ Ταχυδρομική έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση της αποστολής όταν κρίνει αυτή ως απαράδεκτη ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλειπή ή λανθασμένα στοιχεία, ε) ο αποστολέας υποχρεούται στην καταβολή όλων των εξόδων που ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση της αποστολής.

6.1. Ο χρόνος φύλαξης των ανεπίδοτων αντικειμένων καθορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε η τελευταία απόπειρα παράδοσης των. Αφού παρέλθει το πιο πάνω χρονικό διάστημα χρεώνεται η αποθήκευση του αντικειμένου στον πελάτη ανάλογα με τον όγκο και το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στις αποθήκες της Jet Post.

6.2. Η Jet Post οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αποστολέα για την αιτία που δεν κατέστη δυνατή η επίδοση του προς παράδοση αντικειμένου και τον τόπο παραμονής του όπως και για την χρέωση σε περίπτωση αποθήκευσης ώστε να αποφασίσει ο τελευταίος για τις περαιτέρω ενέργειες που επιθυμεί.

6.3. Σε περιπτώσεις που η Jet Post ανακαλύπτει ότι το προς μεταφορά αντικείμενο περιέχει παράνομο υλικό (ναρκωτικά, εκρηκτικά, όπλα, κλπ) υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές οι οποίες θα επιληφθούν και θα αποφασίζουν για τις ενέργειες που θα γίνουν στην συνέχεια.

6.4. Τα απαράδοτα ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο αποστολέας παραμένουν στην αποθήκη της Jet Post για το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών και στην συνέχεια παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές ως αζήτητα.

7. Η Jet Post καταβάλει κάθε προσπάθεια και θα προβεί σε κάθε ενέργεια για να επιτύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής, ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση για οποιαδήποτε αιτία ιδία δε α) λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κ.λ.π.), β) λόγω πράξεως, παραλήψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή είτε οποιουδήποτε εκπροσώπου Τελωνείου, δημόσιας ή ταχυδρομικής υπηρεσίας, μεταφορικής εταιρείας ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται η διεκπεραίωση της αποστολής από την Σταρ Ταχυδρομική, γ) λόγω της φύσης του περιεχομένου της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη όπως ηλεκτρική, μαγνητική, φωτογραφική, τυπογραφική κ.λ.π.

8. Η Jet Post αναλαμβάνει την μεταφορά-διεκπεραίωση εμπορεύσιμων αντικειμένων υπό την προυπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής εκδοθέν από τον αποστολέα το οποίο θα βρίσκεται εκτός της συσκευασίας.

Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής (έγγραφα, αγαθά) περιορίζεται στο χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά: α) 70 ευρώ, β) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για τα έγγραφα ή αγαθά, γ) στην πραγματική αξία εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Για καλύψεις μεγαλυτέρων ποσών και για αυξημένη ευθύνη της εταιρείας πλέον των πιο πάνω ποσών, απαιτείται ειδική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς της από 12/10/1929 σύμβαση της Βαρσοβίας και των τροποποιήσεών της ως ισχύει σήμερα. «Πραγματική αξία» θεωρείται: α) για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας ή αντικαταστάσεως αυτών ή το κόστος αναπαραγωγής ή ανασυντάξεως, β) για τα αγαθά το κόστος επισκευής ή αντικαταστάσεως αυτών ή την αξία μεταπώλησης ή αγοράς του αγαθού. Το ελάχιστο της αποζημίωσης καθορίζεται από την υπ.αποφ.αρ.29030/816/16-5-2000.

Οι αποστολές εντός Ελλάδος, προς τις πόλεις όπου η “ Jet Post ” δεν διατηρεί υποκαταστήματα ή αντιπροσώπους η διεκπεραίωση γίνεται μέσω τρίτων μεταφορέων ( Ο.Α., ΚΤΕΛ, κ.λ.π.). Η ευθύνη μεταφοράς περατώνεται με την παράδοσή τους στα ανάλογα πρακτορεία και την παραλαβή των αντίστοιχων φορτωτικών.

Η “Jet Post” δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημιές περιλαμβάνονται κάθε αποθετική ζημία, όπως απώλεια εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος, ή αγοράς.

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την αποστολή του αντικειμένου.

9. Για κάθε νομική διαφορά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Joomla templates by Joomlashine